energetika v krajině - inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu
CZ  |  EN

Cílem projektu je konstituovat meziinstitucionální a multidiciplinární vědeckovýzkumnou platformu schopnou mezinárodního zapojení a konkurence ve výzkumu rozvoje energetiky a jejích dopadů na krajinu; integrovat zkušenosti ze zahraničí a rozvinout je do podoby znalostního portfolia a teoreticko-metodologického aparátu využitelného jak pro další rozvoj odborných kompetencí členů týmu a jeho zkvalitnění, tak i pro praxi. Prostředky k dosažení těchto cílů budou zahrnovat internacionalizaci projektového týmu formou zapojení zahraničních odborníků, transfer zkušeností formou společných výzkumných aktivit, pořádáním tematických workshopů, konferencí, stáží, prezentací výsledků na konferencích a společnými publikačními aktivitami. Vzdělávací záměr projektu je zajištěn konceptem "vzdělávání reálným výzkumem", přičemž stěžejním pozitivem je zde participace zkušeného zahraničního odborníka v týmu.  Další aktivity projektu zahrnují nejrůznější formy školení odborných pracovníků, výuka a tvorba nových tematických předmětů a také participace studentů partnerských univerzit na výzkumných aktivitách.

 

Kontakt

ENGELA
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Oddělení environmentální geografie
Drobného 28
602 00 Brno
tel.: +420 545 422 720
www.engela.eu
 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI    /    KONTAKTNÍ OSOBY

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
ředitel ústavu
blaheta@ugn.cas.cz
RNDr. Bohumil Frantál
koordinátor projektu
frantal@geonika.cz